Copy

De Wijsmaker Nieuwsbrief #37# februari 2019

Is deze e-mail niet goed leesbaar?
Klik hier voor de webversie.

Beste lezers,

De lente is aangebroken, heerlijk! In deze nieuwsbrief veel uitspraken uitgelicht en indien nodig voorzien van commentaar. Verder een vraag van de maand en een uitspraak van de maand.

Veel plezier met leren!

Wil je meer weten of advies? Bel of mail me en je krijgt snel een antwoord. 

Groet, Mark Cornelissen
Eigenaar De Wijsmaker

Vraag van de maand

Slim zaken doen, oneerlijke concurrentie of belangenverstrengeling?

Een medewerker van een bewindvoeringskantoor vraag het volgende: ik werk nu fulltime bij een kantoor en wil parttime gaan werken. De overige uren wil ik starten met een hondentrimsalon. Mag ik de honden van klanten die onder bewind staan trimmen?

Ja, dat lijkt ons geen probleem. Dat is nou slim zaken doen. Het is anders als de bewindvoerder van het kantoor zelf een trimsalon zou beginnen of diens partner. Dan kan er sprake van zijn van concurrerende/ financiële belangenverstrengeling. Hetzelfde zou spelen als een bewindvoerder een kamerverhuurbedrijf start en deze kamers aanbied aan zijn klanten onder bewind. 

Enige punt van aandacht is wel dat als klanten overgaan naar de nieuwe trimsalon van de medewerker en deze duurder is dan de oude er mogelijk wel een probleem ontstaat als er weinig financiële ruimte is. Want waarom zou je overgaan naar een duurdere salon terwijl er geen ruimte is in het budget? Afgezien van de kwaliteit natuurlijk ;-) 

Huurovereenkomst ontbinden zonder toestemming bewindvoerder? Foei verhuurder!

Een conflict over een huurovereenkomst speelt de hoofdrol in deze zaak. De verhuurder heeft op 30 en 31 december 2018, zonder toestemming van de huurder (onderbewindgestelde), de spullen van huurder (de kleren en huisraad) uit het appartement gehaald en opgeslagen in de berging behorende bij het appartement. Op uiterlijk 3 januari 2019 heeft de verhuurder de sloten van het appartement vervangen. Hij heeft van die nieuwe sloten geen sleutels aan huurder verstrekt.

Verhuurder heeft op 24 januari 2019 een aangetekende brief aan huurder gezonden. In die brief zijn onder andere de beëindigingsgronden van de huurovereenkomst te lezen. Huurder kon het appartement niet meer in terwijl de overeenkomst nog niet was beëindigd aldus huurder. 

De (toekomstige) goederen van de onderbewindgestelde staan onder bewind. Op grond van artikel 1:441 lid 1 eerste zin BW wordt deze tijdens het bewind door zijn bewindvoerder in en buiten rechte vertegenwoordigd. De verhuurder is op de hoogte van die bewindvoering, doordat de bewindvoerder bij de totstandkoming van de huurovereenkomst betrokken was en de huur via die bewindvoerder werd betaald.

Doordat alle goederen onder bewind zijn gesteld, vallen ook de rechten die hij kan ontlenen aan de huurovereenkomst onder het bereik van dat bewind (ECLI:NL:HR:2014:525) en is dus toestemming nodig van de bewindvoerder voor beëindiging van die huurovereenkomst. Die toestemming is er nooit gekomen. Dus geen einde huurovereenkomst en uiteraard teruggave van de huisraad en kleding. 

Lees hier de hele uitspraak. 

Rechters maken plan voor betere aanpak schulden

Rechters maken zich zorgen over een grote groep Nederlanders die met schulden kampt en daardoor telkens weer in juridische procedures verwikkeld raakt. Die procedures lossen de problemen vaak niet op, maar maken ze eerder erger. De Rechtspraak wil daar verandering in brengen, onder meer door de inzet van een speciale schuldenrechter, betere voorlichting en toegang tot de rechter en samenwerking met onder meer gemeentes.

Lees meer hierover in het nieuwsbericht. 

Klant wil bij nader inzien toch geen bewind, ze kan het zelf wel. Is dat zo?


Een klant geeft aan dat zij niet goed wist waar zij aan begon toen zij een verzoek tot instelling van beschermingsbewind deed. Zij heeft nooit de gevolgen van het beschermingsbewind gewild. Dus ze wil er vanaf! Ze kan het allemaal best zelf. 

Voor zover de bewindvoerder heeft kunnen nagaan heeft de rechthebbende op dit moment een schuldenlast van ongeveer € 18.500,- .Ook zonder de belastingschulden is het totaal van de schuldenlast zodanig dat gesproken kan worden van een problematische schuldenlast.

Aan de rechthebbende is een onderbewindstelling geadviseerd door de Sociale werkplaats waar zij werkzaam was en door WIJ (Eindhoven) die haar begeleidt. Op de mondelinge behandeling bij de kantonrechter is aan de rechthebbende duidelijk verteld wat de gevolgen van een onder bewindstelling zijn en heeft de rechthebbende bewust ingestemd met de onderbewindstelling.

Met de bewindvoerder is het hof van oordeel dat de schuldenlast van de rechthebbende, ook als men de schuld aan de belastingdienst buiten beschouwing laat, zodanig hoog is, namelijk bijna € 10.000,-, dat, gelet op het inkomen van de rechthebbende, gesproken kan worden van een problematische schuldenlast.

Belanghebbende blijft onder bewind, misschien wel goed want als ze niet goed wist waar ze aan begon is het de vraag of ze dat inmiddels wel weet? Lees hier de hele uitspraak. 
 

WAO heropening te laat ingediend door fout bewindvoerder

Wij hebben natuurlijk niet voor niets onze lessen sociale zekerheid in ons programma. Een van de onderdelen in deze lesdag is herleving/heropening van WAO/ WIA enz. Vaak komen klanten in de bijstand terecht, onwetend dat zij eigenlijk nog recht hadden op herleving van hun oude uitkering, bijvoorbeeld een WAO of WIA.

Een van de bekendste voorbeelden is detentie. Detentie vormt in de sociale zekerheid een uitsluitingsgrond. Als de uitsluiting komt te vervallen kan het recht eventueel herleven. Maar dan moet je wel actie ondernemen. In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep leggen ze het nog eens uit: 

"Het lag op de weg van de bewindvoerder om voor regelmatig contact met appellant zorg te dragen, zodat hij op de hoogte was van het detentieregime van appellant en diens belangen zou kunnen behartigen. Dat het feit dat de bewindvoerder heeft verzuimd om tijdig om heropening van appellants WAO-uitkering te vragen komt voor rekening en risico van appellant". Lees hier de hele uitspraak. 

Deze uitleg wordt altijd gevolgd. De bewindvoerder had iets moeten doen, maar het risico ligt bij de klant zelf. Uiteraard kan de klant wel de bewindvoerder aansprakelijk stellen voor zijn verzuim. 
 
Inburgeringsstelsel; ontzorgen!!

In het nieuwe inburgeringsstelsel gaat de gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium aan de slag met de integratie en participatie van de statushouder. Al tijdens het verblijf van de statushouder in het AZC wordt gestart met een intake, waardoor inzicht komt in de startpositie en de ontwikkelmogelijkheden van de statushouder.

Ook maakt de gemeente van iedere statushouder een persoonlijk “Plan Inburgering en Participatie” (PIP) over de thema’s inburgering, participatie, ontzorgen en begeleiden. Bij het ontzorgen krijgt de gemeente de taak om alle asielstatushouders met een bijstandsuitkering verplicht voor zes maanden te ontzorgen. In deze periode betaalt de gemeente uit de bijstandsuitkering van de statushouder zijn vaste lasten, zoals huur, energiekosten en de verplichte verzekering. De statushouder ontvangt wat overblijft en ontvangt de toeslagen. Hiermee wordt voorkomen dat de onzekerheid over de financiële positie in de beginfase de integratieverplichtingen van de statushouder belemmert. Daarnaast worden schulden voorkomen.

Amsterdam experimenteert al langer met snellere inburgering vanaf dag 1. regioplan maakte een rapport over deze aanpak. Vluchtelingen krijgen veel persoonlijke aandacht, en voelen zich gehoord en gesteund door hun klantmanager. Ook komen vluchtelingen in de gemeente Amsterdam vaker dan voorheen, en vaker dan op andere plekken in Nederland, aan het werk.
 

Nieuwe woonplaatsbeginsel uitgesteld: invoering per 1-1-2021


In het bestuurlijk overleg tussen het ministerie van VWS en de VNG op 24 januari is besloten de ingangsdatum van het nieuwe woonplaatsbeginsel uit te stellen. De belangrijkste reden is dat de wet op zijn vroegst eind 2019 gereed zal zijn, waardoor implementatie per 1 januari 2020 niet haalbaar is. Lees hier meer wat er verandert in de Jeugdhulp. 

Extra uitspraken


Uitspraak 1. Onder curatele blijven? Of toch bewind?
Het hof stelt op grond van het deskundigenbericht vast dat betrokkene zich positief heeft ontwikkeld en dat zij inmiddels een (klein) sociaal netwerk heeft. Gelet hierop en gelet op de wens van betrokkene de regie over haar eigen leven te voeren, acht het hof de curatele met de daarmee samenhangende handelingsonbekwaamheid op dit moment een te zware beschermingsmaatregel.

Het hof is echter ook van oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden dat betrokkene als gevolg van haar geestelijke gesteldheid op dit moment (nog) niet in staat is ten volle haar vermogensrechtelijke belangen zelf te behartigen, zodat zij nog steeds vermogensrechtelijke bescherming nodig heeft. Door haar zwakke persoonlijkheidsstructuur is betrokkene erg beïnvloedbaar en wordt zij niet in staat geacht om, onder meer, haar familie consequent weerstand te bieden. Het hof acht de kans groot dat de ouders dan wel een ander persoon misbruik zullen/zal kunnen maken van de (financiële) situatie van de betrokkene. PGB gelden spelen hierbij ook een rol. 

Lees hier de hele uitspraak van het hof in Amsterdam.

Uitspraak 2: Strafrecht uitspraak in verband met verduisteren van geld van 2 klanten die onder bewind stonden (het betreft overigens geen bewindvoerder als verdachte). 
Verdachte heeft samen met de medeverdachte tot tweemaal toe geld verduisterd. De slachtoffers betroffen zijn stiefzoon en diens partner die onder bewind stonden omdat zij vanwege hun beperkingen niet in staat waren om zelf goed hun financiële zaken te regelen. Verdachte was op de hoogte van de onderbewindstelling en wist dat er om die reden niet zonder meer geld van hen kon worden geleend. Door geld te lenen van personen die onder bewind stonden, zonder de daarvoor geldende waarborgen in acht te nemen, heeft verdachte wederrechtelijk gehandeld.
Verdachte wist dat het verkeerd was om geld te lenen van personen omdat zij onder bewind stonden en dat een dergelijke lening niet kon worden verkregen zonder toestemming van de bewindvoerder en de kantonrechter. Daarmee staat ook de opzet op de wederrechtelijkheid vast. Verdachte is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uren.

Een boeiende uitspraak omdat het laat zien dat dat het nog steeds mis kan gaan, ook met bewindvoerder. Het laat de kwetsbaarheid van sommige van onze klanten zien. Lees hier de hele uitspraak. 

Uitspraak 3. Voorkeur andere bewindvoerder is geen grond voor ontslag huidige. 
Voor ontslag van de bewindvoerder vereist lid 2 van artikel 1:448 BW dat sprake is van gewichtige redenen. Daar is naar oordeel van het hof geen sprake van. Er is weliswaar in het verleden, met name rondom de verhuizing van verzoekers enige ruis ontstaan in de afhandeling van de financiën, maar deze problemen zijn inmiddels hersteld. Het wantrouwen dat bij verzoekers is ontstaan naar aanleiding van deze gebeurtenissen, en hun teleurgestelde verwachtingen leveren naar oordeel van het hof onvoldoende grond om te kunnen spreken van gewichtige redenen voor het ontslag van de bewindvoerder. Het hof zal derhalve het verzoek van de verzoekers tot ontslag van de bewindvoerder afwijzen.

Nu het verzoek tot ontslag van de bewindvoerder zal worden afgewezen, behoeft de stelling van verzoekers dat rekening gehouden dient te worden met de voorkeur van verzoekers voor een bewindvoerder van CAV bewindvoering geen nadere bespreking, nu dit artikel slechts ziet op de situatie waarin een nieuwe bewindvoerder dient te worden benoemd, en de voorkeur voor een andere bewindvoerder geen grond kan vormen voor ontslag van een eerder benoemde bewindvoerder.

Lees hier de hele uitspraak van het hof Amsterdam.


En verder nog een zaak van een bewindvoerderskantoor tegen de zorgverlener bij het hof in Den Haag. Lees hier de hele uitspraak. 

Mentor en bewindvoerder aangesteld buiten de familie; gewoon logisch!
 

Deze zaak gaat over de vervanging van een bewindvoerder en mentor. Het hof wijkt af van de wettelijke voorkeur tot benoeming van een nabij familielid zoals opgenomen in 1:435, lid 3 en 1:452, lid 3 BW. Dit in verband met strijd in de familie en de negatieve invloed hiervan op betrokkene. De onafhankelijke bewindvoerder en mentor is geen rekening en verantwoording verschuldigd aan de familie.

Het hof is dan ook van oordeel dat zowel de vermogensrechtelijke als de niet vermogensrechtelijke belangen van de betrokkene het meest gewaarborgd zijn bij benoeming van een onafhankelijk en professioneel bewindvoerder en mentor die onafhankelijk en objectief en met zekere deskundigheid de beslissingen kan nemen.

Zo lezen we het graag! Een compliment voor jullie werk als het ware.
Lees hier de hele uitspraak. 

STUDIETOESLAG BINNENKORT OVERAL 300 EURO PER MAAND


De individuele toeslag voor studenten met een beperking wordt landelijk op gelijke hoogte gesteld. De Tweede Kamer stemde afgelopen week unaniem voor een motie die voorschrijft dat alle studenten uit de doelgroep recht krijgen op een toeslag van 300 euro per maand.

Tot op heden is het overal in het land anders geregeld met de hoogte van de studietoeslag. Dat is best vreemd. Je behoort tot dezelfde doelgroep maar bij de ene gemeente kreeg je € 500,- en bij de andere gemeente € 2000,- per jaar. Aan die verschillen gaat nu een einde komen en dat is goed nieuws!

Lees hierover meer. 
 

Kabinet: schuldenaren moeten eerder onder intensief toezicht van gemeente komen

Woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en waterbedrijven moeten betalingsproblemen van hun klanten voortaan snel bij de gemeente melden. Als minstens twee organisaties problemen signaleren, komt die in actie. Als de schuldenaar instemt met schuldhulpverlening, kan de gemeente vervolgens al diens gegevens inzien.

Lees het hele artikel in de Volkskrant. 
TMA-analyse. Handig instrument met toegevoegde waarde!

Wil je iemand aannemen en weet je niet of die persoon over de juiste competenties beschikt? Iemand wil doorontwikkelen of een opleiding volgen en je vraagt je af of dit goed is? Zet dan een TMA-analyse in. Meer weten over hoe het werkt? Kijk eens op onze website en lees wat je ermee kan. (Of bel Mark.)
In de agenda vind je nog meer goede opleidingen en trainingen. Deze kunnen allemaal ook in company worden gegeven! Neem eens een kijkje!
Joost Jaspers van Jaspers overheidsrecht pakt bezwaar en beroep voor onderbewindgestelden op. Dit gebeurt meestal met een toevoeging zodat het de bewindvoerder en de onderbewindgestelde niets kost behalve het indienen van een verzoek bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage rechtshulp.

Joost is naast advocaat ook docent Algemene Wet Bestuursrecht, o.a. bij De Wijsmaker.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@dewijsmaker.nl of bel 06.43022961.

Uitspraak van de maand, door Thijs van Lierop


Tja, een bewindvoerder zegt zonder toestemming van de onderbewindgestelde de inboedelverzekering op, omdat die niet langer te betalen is en omdat de bewindvoerder niet kon weten dat er waardevolle zaken aanwezig zijn, waarna er wordt ingebroken. Is de bewindvoerder aansprakelijk voor de schade? Het gerechtshof oordeelt van niet.

De bewindvoerder was niet op de hoogte van de mogelijkheid dat de onderbewindgestelde bezittingen had met een aanzienlijke waarde. Het opzeggen van de inboedelverzekering bij een minimale financiële ruimte en om voorrang strijdende financiële verplichtingen van de onderbewindgestelde is dan niet onzorgvuldig. Bovendien valt het opzeggen van een inboedelverzekering te kwalificeren als een beheersdaad. Van aansprakelijkheid van de bewindvoerder voor door de inbraak ontstane schade is geen sprake.

Lees hier de hele uitspraak van het gerechtshof Amsterdam. 
Website
LinkedIn
Twitter

De Wijsmaker is ook hier te vinden!

Copyright © 2019 De Wijsmaker, All rights reserved.