Copy
augustus 2018
Pilot Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid
Bekijk deze e-mail in uw browser
In deze nieuwsbrief leest u over de invoering van de Omgevingswet en over de pilot Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid. U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u als inwoner of belanghebbende deelgenomen heeft aan één van de dialoogavonden of op een andere manier betrokken bent bij dit project van de gemeente Leeuwarden.
Uw ideeën van vorig jaar zijn belangrijke bouwstenen voor het omgevingsplan dat straks alle bestemmingsplannen gaat vervangen. Zo’n plan is niet een verzameling afspraken en regels die in beton gegoten zijn. Er is veel ruimte voor burgerparticipatie. Een continu proces met u als direct omwonende waarbij bepaald wordt wat wel kan en wenselijk is of wat juist beperkt moet worden in uw woonomgeving. 

Als vervolg op de dialoogavonden organiseren we drie werkateliers. Hierin praten we u bij over de nieuwste ontwikkelingen rond het omgevingsplan en gaan we samen aan de slag met initiatieven uit het gebied. Zo kunnen we alvast oefenen en ervaring opdoen.

We nodigen u van harte uit op één van onze werkateliers: u krijgt daar alle ruimte om over de romte mee te denken. Neem uw smartphone of tablet mee.

Kom naar een van de drie werkateliers!


Aanvang 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur)
 • Donderdag 13 september
  De Kok & de Walvis, Hoofdstraat 31, Warten

   
 • Dinsdag 18 september
  Café de Welp, Haedstrjitte 14, Reduzum

   
 • Donderdag 20 september
  Het Kattehûs, Rijksweg 180, Jirnsum
Bent u verhinderd en wilt u wel graag meepraten? We komen graag bij u langs voor een gesprek. U kunt bellen met telefoonnummer 14058 of mailen naar omgevingswet@leeuwarden.nl.

Richtinggevend document unaniem vastgesteld


De gemeenteraad stelde eind mei 2018 het richtinggevend document voor de pilot van het omgevingsplan unaniem vast. De gemeenteraad sprak vooral zijn waardering uit voor de wijze waarop inwoners, belanghebbenden en de gemeente samen werken aan het omgevingsplan. U kunt het beeldverslag van de vergadering terugkijken op de website van de gemeenteraad

Het richtinggevende document geeft een aanzet hoe en bij welke thema’s de gemeente ruimte wil bieden voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Door heldere regels te stellen én waar gewenst minder regels op te nemen. 

Verslag inloopavond 19 april


Voordat de gemeenteraad het richtinggevend document besprak, was er voor betrokkenen een inloopavond op 19 april. De gemeente Leeuwarden gaf een toelichting op het plan en vroeg de aanwezigen op welke wijze zij verder betrokken wilde worden. 

Hier ontstond het idee bestaande initiatieven te bekijken. Welke stappen doorloopt een initiatief? Wie betrek je erbij? Waar loop je tegenaan? En welke regels kunnen anders of minder en wat moet juist beschermd?
Het verslag en de presentatie vindt u op www.leeuwarden.nl/omgevingswet.

Vervolgstappen


In de tweede helft van dit jaar werkt de gemeente aan de voorbereidingen voor de Milieu Effect Rapportage (MER) en het voorontwerp van het Omgevingsplan. Beide documenten leggen we in de loop van 2019 ter inzage voor inspraak. De planning is verder dat aan het einde van 2019 de gemeenteraad het Omgevingsplan en de MER voor het Buitengebied vast kan stellen. Bij alle stappen wil de gemeente bewoners en belanghebbenden betrekken.

Meer informatie en vragen

Kijk voor meer informatie over de pilot op www.leeuwarden.nl/omgevingswet. Heeft u vragen? Mail deze aan omgevingswet@leeuwarden.nl.

Aanmelden nieuwsbrief
voorkeuren aanpassen of uitschrijven nieuwsbrief