Copy
april 2017
Pilot Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid
Bekijk deze e-mail in uw browser
In deze nieuwsbrief leest u over de invoering van de Omgevingswet en over de pilot Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid. U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u als inwoner of belanghebbende deelgenomen heeft aan één van de dialoogavonden of op een andere manier betrokken bent bij dit project van de gemeente Leeuwarden.

Wethouder Herwil van Gelder:
'Samen maken we plannen voor een prettige leefomgeving'

Met het aantreden van het nieuwe college zijn de portefeuilles wat gewijzigd. Pal/ GroenLinks wethouder Herwil van Gelder heeft de invoering van de  omgevingswet in zijn takenpakket. Vanaf nu is hij samen met wethouder Henk Deinum betrokken bij de pilot voor het buitengebied van Leeuwarden Zuid. “De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking, maar geeft ons nu al de mogelijkheid anders om te gaan met regels voor de leefomgeving”, legt Van Gelder uit. “De gemeente grijpt het maken van een nieuw bestemmingsplan voor het Leeuwarder Buitengebied Zuid aan om alvast ervaring op te doen met de nieuwe wet. In de zomer en in het najaar van 2017 is een aantal dialoogbijeenkomsten gehouden. En daar is ruim gebruik van gemaakt. Voor uw waardevolle bijdrage bedank ik u hartelijk! Op basis van de uitkomsten is een richtinggevend document opgesteld om als kader te gaan dienen voor het verder invullen van het omgevingsplan. Met de bespreking van dit document met de gemeenteraad, pakken we de draad met u als bewoner en gebruiker graag verder op. Samen maken we plannen die bijdragen aan een prettige, gezonde en duurzame leefomgeving.”

Richting geven aan de pilot


Het doel van het richtinggevende document is een koers vast te stellen. Het document geeft een aanzet hoe en bij welke thema’s de gemeente ruimte wil bieden voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen door heldere regels te stellen en waar gewenst minder regels in vergelijking met het geldende bestemmingsplan op te nemen. Het document wordt door de gemeenteraad vastgesteld en is de basis voor het opstellen van het voorontwerp. Na vaststelling van het document in het college komt het document beschikbaar. U kunt dit bekijken via www.leeuwarden/omgevingswet.nl.
 
De gemeenteraad bespreekt het document naar verwachting eind april/begin mei. Kijk voor de definitieve data op www.gemeenteraadleeuwarden.nl.

UITNODIGINGEN, U BENT VAN HARTE WELKOM

19 april: infoavond volgende stap Pilot Omgevingsplan


Wilt u meer weten over het richtinggevend document voor de pilot? We geven u graag uitleg op donderdag 19 april om 19.30 uur in Hotel Oostergoo in Grou (Nieuwe Kade 1). We bespreken ook graag met u op welke manier u de komende periode betrokken wilt worden bij de ontwikkeling van de pilot. Meld u aan via omgevingswet@leeuwarden.nl, zodat we met het aantal personen rekening kunnen houden.

12 april: Omgevingslab Fryslân, publieksdebat steden en dorpen


Provincie Fryslân, de Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân zijn samen op pad om met de mienskip in gesprek te gaan over de ruimtelijke toekomst van Fryslân. Dat doen we in Omgevingslabs, waar we als overheden in gesprek gaan met belangenorganisaties, experts, ondernemers en inwoners. 
 
Donderdag 12 april om 20.00 uur is in gemeentehuis Drachten een publieksdebat  over Steden en Dorpen in de toekomst van Fryslân. Wat vindt u belangrijk voor de leefomgeving? Wilt u meepraten? Lees voor meer informatie de volledige uitnodiging.

Verslag slotavond dialoog


17 oktober was de slotavond van de dialogenreeks Ruimte voor Romte. Er was een college tour met organisatiedeskundige Anke Siegers en een lagerhuisdebat. Wat gaf Anke Siegers de gemeente, omwonenden en andere betrokkenen mee? En waar lagen de accenten in het debat? Lees het terug in het verslag op de website.

Meer informatie en vragen

Kijk voor meer informatie over de pilot op www.leeuwarden.nl/omgevingswet. Heeft u vragen? Mail deze aan omgevingswet@leeuwarden.nl.

voorkeuren aanpassen of uitschrijven nieuwsbrief