Copy
Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk de webversie
17 oktober 2017

Nieuwsbrief 2/2017 Weer Thuis: 
Expeditie Begonia en stand van zaken


Dit is de tweede nieuwsbrief van Weer Thuis!, het actieprogramma van VNG, Aedes, Leger des Heils en Federatie Opvang, mede namens de Ribw alliantie en GGZ Nederland om mensen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen te laten doorstromen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding. Deze nieuwsbrief informeert over de voortgang en deelt praktijkkennis. Lees meer op www.aedes.nl/weerthuis

Expeditie Begonia: samen aan zet voor wonen en zorg in de wijk


Woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten staan voor de gezamenlijke opgave om kwetsbare groepen mensen in de wijk een thuis te geven. Die opgave gaat verder dan alleen aantallen woningen. Het gaat ook over woonvormen die aansluiten op de behoefte van kwetsbare bewoners zelf én over de woonomgeving. Dat is een belangrijke uitkomst van het congres Expeditie Begonia 2017.

Projectleider Erwin: wat staat er komende periode op het programma?


‘Met het actieprogramma vlot het goed. Alle regio's zijn nu plannen van aanpak aan het maken om de versnelling van de uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang handen en voeten te geven. Veelal komt dat neer op kijken welke dagelijkse processen sneller en slimmer kunnen en wat kan de klant daarmee opschieten.’ 

‘Een voorbeeld: sommige corporaties huisvesten twee jaar lang mensen niet die vanwege huurschulden uitgezet zijn. Dat betekent soms dat deze mensen nodeloos lang in de maatschappelijke opvang zitten en kinderen uit huis geplaatst worden. Dat kan niet de bedoeling zijn en wordt gezien als ‘systeemfout’. ‘Dat lossen we vanaf nu praktisch op’, zeggen de betrokken corporatiebestuurders dan gelukkig.’ 

‘Bestuurlijk sluiten we als stuurgroep aan op de regioplannen van de samenwerkende gemeenten rond de 46 centrumgemeenten. Deze regioplannen beschermd wonen zijn allemaal gereed aan het eind van het jaar. We streven naar het sluiten van convenanten tussen de regiogemeenten, corporaties en zorgaanbieders om de versnelling direct in het nieuwe jaar op te pakken. En we gaan voor een stevige paragraaf in bijvoorbeeld de prestatieafspraken in 2018.’


Vragen? 
Mail naar e.vanleeuwen@aedes.nl

Praktijkvoorbeeld: In voormalig verzorgingshuis op weg naar zelfstandig wonen


In het voormalig verzorgingshuis Nieuw Doddendaal aan de rand van het centrum van Nijmegen wonen sinds april dit jaar 31 bewoners die de stap van beschermd wonen naar zelfstandig wonen willen zetten. Woningcorporatie Portaal heeft het gebouw geschikt gemaakt voor 42 appartementen. De overige elf bewoners blijven beschermd wonen.

Platform31: Werken aan netwerk en contacten bij uitstromers uit het beschermd wonen


Eenzaamheid is één van de risico’s voor mensen die uitstromen uit het beschermd wonen. Na het leven in de groep komen mensen soms in een wijk waar zij niet eerder hebben gewoond en waar ze geen netwerk hebben. Dit artikel beschrijft verschillende manieren waarop gemeenten, GGZ-instellingen en andere partijen proberen een netwerk te creëren rondom uitstromers uit het beschermd wonen.

© 2017 Aedes | voorwaarden | colofon