Copy

01/2019

Kansainvälinen katsaus

Svenska versionen nedan

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT)


Koosteita vuoden 2018 keskeistä ratkaisuista ja tilastoista julkaistu

EIT julkaisee vuosittain tärkeimpiä ratkaisujaan koosteena. Vuoden 2018 julkaisu on valmistunut.
Key Cases 2018
Statistics 2018
Annual Report 2018
 

Asumistuen perumista koskevaa valitusta ei otettu käsittelyyn

Tapauksessa oli kyse maahanmuuttajataustaiselle Alankomaiden kansalaiselle myönnetyn asumistuen perumisesta ja takaisinperinnästä ajalta, jolloin hänen laillista oleskeluoikeutta vailla oleva täysi-ikäinen poikansa oli asunut hänen kanssaan. Kansalliset tuomioistuimet olivat katsoneet, että asumistuen peruminen perustui lakiin, jonka tarkoituksena oli estää laittomasti maassa oleskelevien hyötyminen laillisesti maassa asuville tarkoitetuista tukijärjestelmistä. Valittaja väitti Alankomaiden loukanneen hänen oikeuttaan yksityis- ja perhe-elämään sekä syrjinnän kieltoa. EIT ei ottanut valitusta käsittelyyn miltään osin todeten lainsäädännön turvaavan oikeutettua tavoitetta.
Yeshtla v. the Netherlands


Liian suureen vahingonkorvaukseen tuomitseminen loukkasi sananvapautta

EIT katsoi Portugalin loukanneen sananvapautta tapauksessa, jossa lakimies oli määrätty maksamaan vahingonkorvausta tuomarille, jonka kunniaa hän oli loukannut. Lakimies oli valittanut tuomarin puolueellisuudesta tuomioistuinlaitoksen valvontaelimeen (High Council of the Judiciary) kutsuen koko tapausta korruptioksi ja petokseksi. Valvontaelin ei käsitellyt tapausta, mutta tuomari vaati vahingonkorvausta oikeudessa, jossa se hänelle myönnettiin. Kyse EIT:n ratkaisussa oli myönnetyn vahingonkorvauksen suuresta määrästä, jonka EIT katsoi loukanneen lakimiehen oikeutta sananvapauteen.
Pais Pires de Lima c. Portugal (ranskaksi)


Valtiollisen immuniteetin myöntäminen ei loukannut pääsyä tuomioistuimeen

Tapauksessa oli kyse Burundin Geneven suurlähetystössä työskennelleen Burundin kansalaisen ja lähetystön välisestä, työsuhteen päättymiseen liittyvästä kiistasta, joka oli alun perin ratkaistu Geneven kantonin työtuomioistuimessa työntekijän eduksi. Lopputulos oli sittemmin muuttunut valitusasteessa Burundin valtion vedottua valtiolliseen immuniteettiin, eikä Sveitsin liittovaltion korkein oikeus myöntänyt asiassa valituslupaa. EIT otti tapauksen käsiteltäväksi siltä osin kuin kyse oli ihmisoikeussopimuksen artikla 6 johdetusta oikeudesta päästä tuomioistuimeen. Ratkaisussaan EIT katsoi, että valtiollisen immuniteetin myöntäminen siviiliprosessissa palveli legitiimiä tavoitetta noudattaa kansainvälisen oikeuden sääntöjä ystävällisten valtiosuhteiden ylläpitämiseksi kunnioittamalla valtion suvereniteettia. EIT katsoi, että valittaja saattoi saada asiansa käsiteltyä kotimaansa tuomioistuimessa.
Affiare Ndayegamiye-Mporamazina c. Suisse (ranskaksi)
 


Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea

 

Uusi tutkimus Euroopan sosiaalisesta pilarista ja sosiaalisesta peruskirjasta

EN:n sosiaalisten oikeuksien komitea on julkaissut tutkimuksen vuonna 2017 vahvistetusta Euroopan sosiaalisesta pilarista ja sen roolista EU-oikeudessa. Professori Olivier De Schutterin kirjoittamassa tutkimuksessa käsitellään taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien suojaa EU:ssa, EN:n sosiaalisen peruskirjan lisäarvoa sekä EU:n sosiaalisen pilarin ja EN:n sosiaalisen peruskirjan yhteyden vahvistamista.
The European Pillar of Social Rights and the Role of the European Social Charter in the EU Legal Order


 

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT)

 

Pyrkimys turvata uskonnonvapautta johtikin välilliseen syrjintään

Tapauksessa oli kyse Itävallan kansallisesta lainsäädännöstä, jonka nojalla pitkäperjantai on vapaapäivä ainoastaan sellaisille työntekijöille, jotka ovat tiettyjen kristillisten kirkkojen jäseniä ja jonka nojalla toisaalta ainoastaan näillä työntekijöillä on oikeus vapaapäiväkorvaukseen, jos he joutuvat työskentelemään kyseisenä päivänä. EUT:n suuri jaosto katsoi Itävallan lainsäädännön merkitsevän uskontoon perustuvaa välitöntä syrjintää, eikä siten pitänyt sitä tarpeellisena muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien suojaamiseksi eikä sellaisiksi hyväksytyiksi erityistoimenpiteiksi, joiden tarkoituksena on hyvittää uskontoon liittyviä haittoja.
Cresco Investigation GmbH vastaan Markus Achatzi
Analysis of the case by Ronan McCrea, Professor of Constitutional and European Law, University College London


Oikeus tulla unohdetuksi koskee tulevaisuudessa vain EU:ta?

Unionin tuomioistuimen julkisasiamiehen kannanoton mukaan EU-tuomioistuimen tulisi rajata tietopoistopyyntöjen toteuttamista koskeva velvollisuus vain EU:n alueelle. Tuomioistuin vahvisti vuonna 2014 ns. oikeuden tulla unohdetuksi, eli oikeuden tietyissä tilanteissa vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot. Julkisasiamiehen nyt antama näkemys liittyy Ranskan tietosuojaviranomaisen Googlelle esittämään vaatimukseen toteuttaa yhtiölle esitetyt tietopoistopyynnöt siten, että tiedot poistetaan kaikista hakukoneoperaattoreiden tuloksista. Julkisasiamiehen kannanotto ei sido tuomioistuinta.  
Advocate General’s Opinion in Case C-507/17
 


Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

 

Uusi opas profiloinnista poliisi- ja rajaviranomaisille

FRA oppaassa laittoman profiloinnin tunnistamisesta ja estämisestä käsitellään profiloinnin määritelmää, laillisen ja laittoman profiloinnin periaatteita ja käytäntöjä sekä algoritmeihin perustuvaa profilointia. Oppaassa muistutetaan, että profiloinnin laillisuus edellyttää aina yksilöiden kohtelemista yhdenvertaisesti, kunnioittavasti ja arvostavasti. Profilointia ei tule tehdä ennakkoluulojen pohjalta, sen tulee olla objektiivista ja turvata riittävästi yksityisyyttä. Oppaaseen on koottu olemassa olevat ja suunnitellut EU:n laajuiset tietokannat, niihin liittyvät biometriset tunnisteet ja niitä koskevat EU-säädökset.
Preventing unlawful profiling today and in the future: a guide
 


Yhdistyneet kansakunnat (YK)

 

YK:n kidutuksen vastaiselta komitealta päätöksiä yksilövalituksiin

YK:n kidutuksen vastainen komitea on antanut turvapaikanhakijoiden palauttamista ja käännyttämistä koskeviin yksilövalituksiin useita päätöksiä. Komitea edellytti Sveitsiä keskeyttämään turvapaikanhakijan palautuksen Eritreaan maassa käytössä olevaan pakolliseen ja ajallisesti määräämättömään orjuuteen rinnastuvan asepalvelukseen vedoten. Sen sijaan komitea salli iranilaisesta miehestään Ruotsissa eronneen naisen palautuksen Iraniin, koska valittaja ei kyennyt osoittamaan, että häneen kohdistuisi siellä todellinen uhka kidutuksesta tai epäinhimillisestä kohtelusta. Kolmannessa tapauksessa komitea katsoi käännytykseen Italiaan loukkaavan YK:n kidutuksen vastaista sopimusta. Komitea antoi loppuvuodesta 2018 useita muitakin päätöksiä, jotka löytyvät alla olevasta linkistä.
UN Human Committee Against Torture recent jurisprudence

 

 

01/2019

Internationell översikt

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen)


Sammanställningen av de viktigaste avgörandena och statistiken 2018 har publicerats

Europadomstolen publicerar årligen en sammanställning av sina viktigaste avgöranden. Publikationen för 2018 står nu klar.
Key Cases 2018
Statistics 2018
Annual Report 2018
 

Ett klagomål som gällde indragande av bostadsstöd togs inte upp för behandling

I fallet var det frågan om indragningen av ett bostadsstöd som beviljats en nederländsk medborgare med invandrarbakgrund och ett återkrav för den tid då personens son utan laglig vistelserätt hade bott med personen. De nationella domstolarna ansåg att indragningen av bostadsstödet baserade sig på en lag vars syfte är att förhindra att personer som olagligt vistas i landet drar nytta av det stödsystem som är avsett för de som lagligt bor i landet. Den som lämnat in besväret hävdade att Nederländerna kränkt personens rätt till privat- och familjeliv samt förbudet mot diskriminering. Europadomstolen tog inte upp besväret för behandling till någon del genom att konstatera att lagstiftningen tryggar ett berättigat ändamål.
Yeshtla v. the Netherlands


Utdömandet av ett för stort skadestånd kränkte yttrandefriheten

Europadomstolen ansåg att Portugal kränkt yttrandefriheten i ett fall där en advokat dömts till att betala ut skadestånd till en domare vars heder advokaten kränkt. Advokaten hade överklagat domarens jäv till domstolsväsendets tillsynsorgan (High Council of the Judiciary) och kallat hela fallet korruption och bedrägeri. Tillsynsorganet behandlade inte fallet men domaren krävde skadestånd i rätten och det beviljades. Europadomstolens avgörande gällde skadeståndets stora belopp som Europadomstolen ansåg kränkt advokatens rätt till yttrandefrihet.
Pais Pires de Lima c. Portugal (på franska)


Beviljandet av statlig immunitet kränkte inte tillgängen till domstol

I fallet var det frågan om en tvist mellan en burundisk medborgare som arbetade vid Burundis ambassad i Geneve och ambassaden. Tvisten gällde avslutandet av anställningsförhållandet och hade ursprungligen avgjorts av arbetsdomstolen i Geneves kanton till fördel för den anställda. Senare ändrades slutresultatet av besvärsinstansen då den burundiska staten hänvisade till statlig immunitet och högsta domstolen i Schweiz förbundsstat beviljade inte besvärstillstånd i ärendet. Europadomstolen tog upp fallet för behandling till den del det var frågan om rätten att få komma inför domstol enligt artikel 6 i konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. I sitt avgörande ansåg Europadomstolen att beviljandet av statlig immunitet i en civilprocess betjänade en legitim eftersträvan att följa reglerna inom den internationella rätten för att upprätthålla vänliga statsförhållanden genom att respektera statens suveränitet. Europadomstolen ansåg att den klagande kunde få sitt ärende behandlat av domstolen i sitt hemland.
Affiare Ndayegamiye-Mporamazina c. Suisse (på franska)
 


Europeiska kommittén för sociala rättigheter

 

En ny undersökning om Europas pelare för sociala rättigheter och den sociala stadgan

Europeiska kommittén för sociala rättigheter har publicerat en undersökning om den 2017 fastställda europeiska sociala pelaren och dess roll i EU-rätten. I undersökningen skriven av professor Olivier De Schutter behandlas skyddet för de ekonomiska och sociala rättigheterna i EU, mervärdet hos den europeiska sociala stadgan samt stärkandet av sambandet mellan EU:s sociala pelare och den sociala stadgan.
The European Pillar of Social Rights and the Role of the European Social Charter in the EU Legal Order

 

 

Europeiska unionens domstol (EUD)

 

Strävan efter att trygga religionsfriheten ledde till indirekt diskrimination

I fallet var det frågan om Österrikes nationella lagstiftning enligt vilken långfredagen endast är en ledig dag för sådana anställda som är medlemmar i vissa kristliga kyrkor och å andra sidan har endast dessa anställda rätt till ersättning för ledig dag om de tvingas arbeta dagen i fråga. Europadomstolens stora kammare ansåg att den österrikiska lagstiftnigen innebär en indirekt diskriminering enligt religion och ansåg därmed den inte vara nödvändig för att beskydda övriga personers rättigheter eller friheter eller som sådana godkända särskilda åtgärder vars syfte är att gottgöra olägenheter som gäller religion.
Cresco Investigation GmbH mot Markus Achatzi
Analysis of the case by Ronan McCrea, Professor of Constitutional and European Law, University College London


Rätten att bli glömd gäller endast EU i framtiden?

Enligt generaladvokaten vid unionens domstol borde EU-domstolen begränsa skyldigheten att genomföra begäran om radering av uppgifter endast till EU:s område. Domstolen fastställde 2014 den s.k. rätten att bli glömd, alltså rätten att i vissa fall kräva att den registeransvariga raderar de uppgifter som gäller personen. Den åsikt som generaladvokaten nu framställer gällde ett krav som den franska dataskyddsmyndigheten ställt på Google om att verkställa de begäranden om radering av uppgifter som tillställts bolaget på så vis att uppgifterna raderas från alla sökmaskinsoperatörernas resultat. Generaladvokatens ställningstagande är inte bindande för domstolen. 
Advocate General’s Opinion in Case C-507/17
 


Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

 

En ny handbok om profilering för polisen och gränsmyndigheterna

I FRA:s handbok om identifiering och förhindrande av olaglig profilering behandlas definitionen av profilering, principer och praxis för laglig och olaglig profilering samt profilering som baserar sig på algoritmer. I handboken påminns om att profileringens laglighet alltid förutsätter att individerna behandlas jämlikt, med respekt och uppskattning. Profileringen ska inte ske utifrån fördomar, den ska vara objektiv och på ett tillräckligt sätt trygga integriteten. I handboken sammanställs de befintliga och planerade EU-omfattande databaserna, de biometriska identifieringsmedlen som gäller databaserna och de tillämpliga EU-bestämmelserna.
Preventing unlawful profiling today and in the future: a guide
 


Förenta nationerna (FN)

 

FN:s kommitté mot tortyr gav beslut om enskilda klagomål

FN:s kommitté mot tortyr har gett flera beslut gällande återsändande av asylsökande och enskilda klagomål om avvisningar. Kommittén förutsatte att Schweiz avbryter återsändandet av en asylsökande med hänvisning till den i Eritrea pågående obligatoriska och tidsmässigt obestämda militärtjänsten som kan jämställas vid slaveri. Däremot tillät kommittén att en iransk kvinna som skiljt sig från sin man i Sverige återsänds till Iran eftersom den klagande inte kunde påvisa att det skulle riktas något verkligt hot om tortyr eller omänsklig behandling mot henne i landet. I ett tredje fall ansåg kommittén att en avvisning till Italien kränker FN:s konvention mot tortyr. I slutet av 2018 gav kommittén flertalet andra beslut också, de finns bakom länken nedan.
UN Human Committee Against Torture recent jurisprudence


 

 

Välitä eteenpäin | Skicka vidare
Ihmisoikeuskeskus | Människorättscentret | Human Rights Centre
Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta
Päivitä tietosi tai poistu listalta
Bekräfta din kontaktinformation eller lämna listan


This email was sent to <<Sähköposti - e-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ihmisoikeuskeskus · Arkadiankatu 3 · Eduskunta 00102 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp