Copy
  
Schrijf u in op Privacy News
Nieuwe samenstelling leden Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
De Kamer van Volksvertegenwoordigers duidde de nieuwe leden van de GBA aan en die legden op 24 april 2019 hun eed af. Het nieuwe directiecomité bestaat uit David Stevens (Directeur van het Algemeen Secretariaat), Alexandra Jaspar (Directeur van het Kenniscentrum), Charlotte Dereppe (Directeur Eerstelijnsdienst), Peter Van den Eynde (Inspecteur-generaal van de Inspectiedienst) en Hielke Hijmans (Voorzitter van de Geschillenkamer).
Lees meer hier.
Publicatie jaarverslag GBA
Het jaar 2018 was een cruciaal jaar voor de GBA. Op 25 mei vormde de Privacycommissie zich om tot de GBA en werd de AVG van kracht. De GBA kreeg vorig jaar ook dubbel zoveel vragen en adviesvragen dan in 2017. De GBA kreeg ook een nieuwe samenstelling en nieuwe bevoegdheden.
Lees hier het persbericht en het jaarverslag
Impact Brexit op het doorgeven van persoonsgegevens
De Brexit heeft belangrijke gevolgen voor grote delen van het maatschappelijk en economisch leven, en dus ook op het doorgeven van persoonsgegevens. De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) maakte een overzicht van de gevolgen op basis van twee scenario's: een Brexit met een akkoord en een Brexit zonder akkoord. 
Lees meer hier
Informatie over de GBA werd geactualiseerd
De GBA paste de informatie 'Over de Autoriteit' aan. Je vindt de aangepaste informatie via deze link
Identiteitskaarten
De wet van 25 november 2018 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters wijzigde onder andere artikelen 6 en 6ter van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten. Ingevolge deze wijziging zullen de nieuw uit te reiken identiteitskaarten binnenkort een digitaal beeld bevatten van de vingerafdrukken van de houder van de kaart, een beeld dat elektronisch leesbaar is.
Er werd voorzien dat de Koning bij een besluit na overleg in de Ministerraad en na advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit de voorwaarden en nadere regels bepaalt voor het nemen van het digitale beeld van de vingerafdrukken. Het is met oog hierop dat het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten, wordt aangepast door het voor advies voorgelegde ontwerp van Koninklijk besluit. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog een aantal andere aanpassingen aan te brengen. 

Lees meer hier

Het zesde nummer van het Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens is beschikbaar!

In dit nummer wordt meegegeven hoe een inspectie door de GBA kan verlopen in organisaties. Het tweede artikel zoomt in op het Belgische uitzonderingsregime voor de verwerking van persoonsgegevens voor wetenschappelijke, historische en statistische onderzoeksdoeleinden. In de rubriek 'Rechtspraak' gaat het in deze editie over de toepassing van de camerawet zoals ze functioneerde vóór en na de wijziging van de wet van 21 maart 2018 en bulkinterceptie. 


Keizerslaan 34 I 1000 Brussel
+32 (0)2 289 26 10
info@politeia.be

Copyright © 2019 Politeia, All rights reserved
Maandelijkse nieuwsbrief van Politeia en de Privacycommissie
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, klik hier.
Share
Tweet
Forward
Share


This email was sent to <<Email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Politeia · Keizerslaan 34 · Brussel 1000 · Belgium