Copy
View this email in your browser

Nyhetsbrev – ett spännande initiativ av Länsstyrelsens Integrationsfunktion!

 
Vi lanserar, med start i mars 2021 ett nyhetsbrev med information om det som är aktuellt just nu. Vi lyfter frågor inom samtliga områden där Länsstyrelsen har uppdrag. Nyhetsbrevet utkommer två gånger per år, vår och höst.

Kalender: aktuella seminarium, utbildningar och föreläsningar

 

Nyanlända vuxna och barn i familj

Länsstyrelsen arbetar för att det ska finnas beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot nyanlända personer, och stödjer kommunernas planering för mottagandet.
Mottagande av nyanlända, ensamkommande barn och asylsökande
Majoriteten av de som anvisas till Värmland är vidarebosatta kvotflyktingar, vuxna och barn, ensamma eller familjer. Under 2020 tog Värmland emot 111 anvisade nyanlända av planerade 219. Länstalet för 2021 är 244 personer men fler kommer att tas emot beroende på att överföringar av kvotflyktingar påverkades av pandemin. En del av 2020 års uteblivna mottagna kommer att tas emot 2021.

Under 2020 anvisades 15 asylsökande ensamkommande barn till Värmlands län. Häften av länets kommuner fick inga anvisningar under 2020. Samtidigt har 14 ensamkommande barn vidarebosatts som kvotflyktingar i länet under 2020.
 
Migrationsverket räknar i sin februariprognos med att ca 16 000 söker asyl i Sverige under 2021, varav 700 är ensamkommande barn. Prognosen för antalet kommunmottagna nyanlända sänks för 2021 jämfört med prognosen i oktober. Det samlade kommunmottagandet beräknas uppgå till cirka 13 000 under 2021.
 
Covid-19
Kvotflyktingar omfattas inte av regeringsbeslutet om krav på negativt covid-19-test för utländska medborgare som reser in i Sverige. Personer i behov av skydd och med särskilda humanitära skäl är undantagna testkravet.

Som ett led i att hämma smittspridningen har dock Migrationsverket beslutat att alla ska testas och därefter isolera sig fram till avresan. International Organization for Migration (IOM) genomför testningen och ombesörjer att de som ska överföras isoleras fram till avresan. Det kan förekomma avvikelser där enskilda inte testas eller isoleras, exempelvis vid särskilt akuta ärenden.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer från den 6 februari innebär att alla som reser in till Sverige bör testa sig vid inresa och undvika kontakter i sju dagar, oavsett om man omfattas av testkravet eller inte.

Provtagning för Covid-test bokas hos respektive vårdcentral.

Informationsverige sprids det löpande filmer om Corona på olika språk. Ni kan ta del av filmerna på Om det nya coronaviruset | Informationsverige.se

Folkhälsomyndigheten har nyligen översatt information om att testa sig för covid-19 till fyra språk:
Arabiska
Farsi
Somaliska
Tigrinja
Sedan tidigare finns också information på engelska och på lättläst svenska.

Dessutom har en ny film på svenska, arabiska, engelska, farsi, somaliska och tigrinja tagits fram. Avsändare är Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna, MSB och Socialstyrelsen.
Filmen fokuserar på hur länge man ska stanna hemma om man har testat sig och fått veta att man har covid-19. Och avslutas med budskapet att man inte ska testa sig igen, för att se om man är frisk.


Kartläggning av kommunernas mottagandeverksamhet – en delredovisning
Statskontoret har i uppdrag att kartlägga hur kommunernas verksamhet för mottagande av nyanlända är organiserad. En delredovisning har muntligen presenterats för Arbetsmarknadsdepartementet och ska redovisas skriftligen till regeringen senast den 1 april.
Språkplikt – deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för rätt till försörjningsstöd
Regeringen föreslår ett tillägg i Socialtjänstlagen om att den enskilde, om det behövs, ska vara med i vuxenutbildning i svenska för invandrare. Detta för att anses kunna stå till arbetsmarknadens förfogande – en så kallad språkplikt.
 
Regeringen inför intensiv praktik inom det nya intensivåret
En ny insats, intensiv praktik, införs inom etableringsprogrammet för deltagare i det nya intensivåret
 
Ekonomiskt stöd till arbetsgivare för intensiv praktik
Regeringen har beslutat att arbetsgivare som tar emot personer på intensiv praktik inom ramen för intensivåret ska få rätt till ekonomiskt stöd.
 
Uppdrag att analysera genomförandet av ett intensivår för nyanlända
Regeringen uppdrar åt Statskontoret att analysera Arbetsförmedlingens genomförande av ett intensivår för nyanlända inom ramen för etableringsprogrammet.

Statsbidrag inom integrationsområdet

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter
Utlysningen av medel enligt § 37a i ersättningsförordningen (2010:1122) är nu öppen. Bidraget kan sökas av länets kommuner, enskilt eller i samverkan, för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Sista ansökningsdag är 24 april.

Mer information om bidraget samt möjlighet att ansöka finns på Länsstyrelsens hemsida.

Utlysningarna av statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (TIA-medel) samt § 37-medel för insatser som syftar till att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet öppnar den 30 augusti, med sista ansökningsdag 23 september.

Nytt bidrag till insatser för socialt särskilt utsatta
MUCF har fått ett nytt statligt bidrag på 58 miljoner kronor att fördela till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Bidraget riktar sig till civilsamhällets organisationer. Ansökningsperioden är den 16 mars-6 april.

Samordning av tidiga insatser

Länsstyrelsen arbetar med samordning av tidiga insatser för asylsökande genom länssamordningsgrupp. I gruppen finns det representanter från olika civilsamhällets aktörer, Migrationsverket, Region Värmland samt studieförbund.
Länssamordningsgruppens huvudsakliga syfte är att fungera som ett forum för att samordna pågående, och av Länsstyrelsen beviljade TIA-insatser, likväl som andra relevanta insatser riktade till asylsökande och vissa nyanlända, som bedrivs i länet.
I augusti 2020 startade Länsstyrelsen i samverkan med Arvika, Forshaga, Filipstad, Hagfors, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Storfors, Säffle, Torsby och Region Värmland igång projektet Yrkesväg Värmland som medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). Den regionala förstudie som Karlstads kommun genomförde i länet 2018 – 2019, Förstudie – regional strategi för integration - med finansiering via §37-medel är en av grunderna för projektet.

Yrkesväg Värmland ska skapa en plattform för regionalt lärande och erfarenhetsutbyte som bidrar till utveckling av yrkesutbildningsinsatser för målgrupperna utrikes födda kvinnor och män i Värmland i syfte att de ska bli matchningsbara på arbetsmarknaden. Tre utbildningsspår inom ramen för vuxenutbildningen ska utvecklas där SFI integreras med olika yrkesinriktade utbildningsinsatser. Projektet pågår tom 2021-06-30.

Besök gärna projektets Facebook sida för regelbundna uppdateringar om projektet.
Ensamkommande barn
 
Länsstyrelsen bedriver sedan 2020 ett länsövergripande resursnätverk för mottagande av ensamkommande barn och unga tillsammans med länsstyrelserna i Dalarna och Örebros län. Syftet med resursnätverket är att säkerställa att det i länen finns ett antal nyckelpersoner med fördjupad kunskap om mottagandet av ensamkommande barn och unga inom olika verksamhetsområden. Totalt träffas resursnätverket tre gånger under året och nästa träff är den 25 maj.
 
Kunskapscentrum för ensamkommande barn avslutar sitt arbete
Kunskapscentrum för ensamkommande barn läggs ner vid månadsskiftet februari−mars 2021 och Socialstyrelsen har lämnat en slutrapport till regeringen. Under temat Ensamkommande barn och unga hittar du samlad information för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med ensamkommande barn och unga.
 
Fyra av tio nyanlända barn har symtom på posttraumatisk stress
En ny studie bland barn födda i Afghanistan, Irak och Syrien från Folkhälsomyndigheten visar att ungefär fyra av tio nyanlända barn  i Sverige i åldern 16–18 år har symtom på posttraumatisk stress (PTSD). Resultaten visar på ett behov av fortsatt stöd till nyanlända barn för att öka förutsättningarna till en god hälsa.
   
 
Samhällsorientering i fokus
Regeringen har haft ökat fokus på att säkerställa att asylsökande och nyanlända ska få information om det svenska samhället. Flera satsningar har gjorts inom detta område:
  • Migrationsverket har fått i uppdrag att erbjuda obligatorisk samhällsintroduktion till asylsökande
  • Förstärkning med 60 miljoner kronor för statsbidrag inom TIA (tidiga insatser för asylsökande) med särskild fokus på samhällsinformation.
  • Samhällsorientering utökades till minst 100 timmar 2020.
Länsstyrelsens arbete med samhällsorientering:
Länsstyrelsen Värmland arbetar med uppföljning av samhällsorientering i Värmland genom det regionala forumet för samhällsorientering som Länsstyrelsen bedriver. I det forumet finns det representanter från både kommuner och utförare av samhällsorientering i länet. Syftet med forumet är att bidra till ökad kvalitet samt säkerställa likvärdighet i genomförandet av samhällsorientering. Nästa träff är den 25 mars. Länsstyrelsen planerar även för en kompetensdag för samhällskommunikatörer i länet den 18 maj.


Uppdrag att fortsatt utveckla och sprida fördjupningsutbildningen om psykisk hälsa i den regionala utbildningsplattformen för samhälls- och hälsokommunikation (MILSA)
Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Skåne län att fortsatt utveckla och sprida fördjupningsutbildningen om psykisk hälsa i den regionala utbildningsplattformen för samhälls- och hälsokommunikation (MILSA).
Informationsverige.se är en guide på 10 språk till samlad, grundläggande och aktuell information om svenska samhället. Informationen finns på språken: svenska, engelska, arabiska, somaliska, dari, persiska, tigrinja, ryska, spanska och franska. I första hand riktar sig webbplatsen till asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn.

Länsstyrelsen återrapporteringar för integrationsuppdragen

Varje år redovisar länsstyrelserna föregående års arbete med integrationsuppdragen till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet). Årets redovisningar för länsstyrelsernas arbete med asylsökande, nyanlända, ensamkommande barn samt statsbidrag är nu publicerade och finns tillgängliga här.
Vill du kontakta oss? Ring eller mejla.

Nour Aghy       Integrationsutvecklare
Tel: +46 (0)10-224 73 48
nour.aghy@lansstyrelsen.se

Maria Ekholm     Integrationsutvecklare
Tel: +46 (0)10-224 73 46
maria.ekholm@lansstyrelsen.se

Barbro Färnström     Integrationsutvecklare
Tel: +46 (0)10- 224 73 07
barbro.farnstrom@lansstyrelsen.se

Therese Hagelin     Integrationsutvecklare
Tel: +46 (0)10 - 224 72 93
therese.hagelin@lansstyrelsen.se

Sofia Olsson     Integrationsutvecklare
Tel: +46 (0)10-224 73 41
sofia.olsson@lansstyrelsen.se

Marie Andersson     Projektkoordinator Yrkesväg Värmland
Tel: +46 (0)10-224 73 17
marie.m.andersson@lansstyrelsen.se

 
 
Tack för att du har läst vår nya satsning!

Välkommen att höra av dig om det är något aktuellt i din kommun som du vill att vi lyfter i våra nyhetsbrev!

Vi hoppas att kunna fylla nästa nyhetsbrev med många aktuella och intressanta inslag.
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2021 Länsstyrelsen Värmland, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp