Copy


April 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 8

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. ILT stapt voorlopig af van handhaven op lossen met gasafvoerleiding
 2. Toestemming voor het ontgassen via de Don Quichot
 3. Cybersecurity in de Rotterdamse haven bij de CTGG Projectgroep Binnenvaart
 4. De binnenvaart krijgt eindelijk een wet- en regelgeving website
 5. Nieuwe editie van het magazine ‘Havenlocaties Nederland 2017’ verschenen!
 6. Sprong over het IJ
 7. Belangrijke data
 8. Programma The Blue Road Dag - 10 mei 2017
 9. Masterclass CDNI deel B / scheepsafvalstoffenbesluit droge lading
 10. Onderzoek overgangsbepalingen passagiersschepen: conceptrapporten opgeleverd
 11. Proef gratis inzamelpunt huisvuil, papier en glas voor binnenvaart officieel gestart in Amsterdam

ILT stapt voorlopig af van handhaven op lossen met gasafvoerleiding

Op 29 mei 2016 kondigde ILT aan te gaan handhaven op het aanwezig zijn van een gasafvoerleiding tijdens het lossen van schepen, met ingang vanaf vanaf 1 januari 2017, zie:

De binnenvaartbranches zijn hier tegenin gegaan, omdat zij van mening zijn dat de gasafvoerleiding conform ADN 7.2.4.25.5 en ADN 1.4 slechts bedoeld is voor het laden, niet voor het lossen. De gasafvoerleiding is in de praktijk zelden aanwezig tijdens het lossen en onze sector heeft daar over het algemeen ook geen problemen mee en in een aantal gevallen zijn er zelfs dampen retour gekomen van stoffen die het schip helemaal niet mocht vervoeren conform de Scheepsstoffenlijst.
De industrie deelde deze mening en het zou voor hen ook betekenen dat er in een half jaar gas-aan-voerleidingen zouden moeten worden geplaatst in plaats van gas-af-voerleidingen binnen een half jaar.

Dit is formeel in een overleg met ILT besproken in juni 2016, waarbij het CBRB haar inbreng heeft gegeven. Hierna heeft ILT op 14 oktober opnieuw een brief gestuurd waarin werd aangegeven dat de geplande handhaving per 1-1-2017 werd opgeschoven naar 1 juli 2017 (de afloopdatum van de halfjaarlijkse overgang van het nieuwe ADN-2017).
Recentelijk bereikte ons deze brief van ILT waarin word aangegeven dat de geplande handhaving voor onbepaalde termijn is opgeschort.
 
Het CBRB volgt de discussie op de voet en wil aandacht op een juiste uitleg van de artikelen leggen in Geneve, dit om mogelijke verkeerde interpretaties en onnodige discussies te voorkomen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michael Zevenbergen 

Naar boven

Toestemming voor het ontgassen via de Don Quichot

ILT geeft nationale ontheffing voor het starten van ontgasactiviteiten met de Don Quichot. 

In een vorige nieuwsbrief informeerden we u over de kleine afwijking in de bouwvoorschriften van ADN 9.3.2 en de constructie van de Don Quichot en dat het toen voor ILT de reden was om nog geen Certificaat van Goedkeuring af te geven voor het schip. 
Inmiddels maakt ILT het volgende bekend:

De ILT heeft de onderneming BF Don Quichot B.V. een toestemming verleend om binnenvaarttankschepen te ontgassen via het systeem van het schip de Don Quichot. De huidige regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren, in het specifiek het ADN, staat dit namelijk niet toe. De Don Quichot kan volgens een vastgestelde methode gassen opvangen en verwerken. Deze werkwijze is een alternatief voor het ontgassen van binnenvaarttankschepen in de atmosfeer, wat belastend is voor het milieu.

Een dergelijke toestemming kan enkel van tijdelijke aard zijn. De werkwijze van de Don Quichot is daarom op internationaal niveau ingebracht om te worden geaccepteerd. De toestemming komt dan ook te vervallen indien er internationaal een standpunt is bereikt over de werkwijze van de Don Quichot en wordt niet verlengd indien een standpunt uitblijft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michael Zevenbergen

Naar boven

Cybersecurity in de Rotterdamse haven bij de CTGG Projectgroep Binnenvaart

Tijdens de vergadering van de CTGG Projectgroep Binnenvaart, die wordt voorgezeten door het CBRB, werd door het HBR een interessante presentatie gegeven over een voor de meeste mensen nog ontastbaar risico; cyber security.

Hoe cyber resilient is de haven van Rotterdam? (uit de presentatie)
 • Diverse gerichte cyberaanvallen op bedrijven in de Rotterdamse haven
 • Deze waren deels crimineel van aard, maar er was eveneens sprake van (pogingen tot) spionage en/of sabotage
 • Laag volwassenheid bij medewerkers in de haven
 • Nog weinig zichtbare grote incidenten
 • 10% van de transportondernemingen heeft te maken gehad met Ransomware (quickscan TLN)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michael Zevenbergen en /
of Thomas Wermer

Naar boven

De binnenvaart krijgt eindelijk een wet- en regelgeving website

Het NBKB start op eigen initiatief de website “www.binnenvaartwet.eu” waarmee het voor schippers en inspecteurs makkelijker wordt om de wet- en regelgeving van de binnenvaart op te zoeken. De website gaat in april 2017 online. Tegen een jaarlijkse bijdrage krijgen gebruikers toegang tot alle content die beschikbaar wordt gesteld op de website.

Het NBKB certificeert binnenvaartschepen onder mandaat van ILT. Gebleken is dat het lastig is de juiste nationale en internationale binnenvaart wet- en regelgeving te vinden waaraan een vaartuig moet voldoen. Om die reden heeft het NBKB een website ontwikkeld. Op de website is de totale geüpdatete binnenvaart wet- en regelgeving opgenomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. H. Arntz, Directeur NBKB.
Tel. 010-302 20 50, e-mail: h.arntz@nbkb.nl

Naar boven

Nieuwe editie van het magazine ‘Havenlocaties Nederland 2017’ verschenen!

Naar aanleiding van het succes van 2016 met de eerste editie van Havenlocaties Nederland, heeft Jager Media het magazine Havenlocaties Nederland in 2017 wederom uitgegeven. Opnieuw hebben een aantal binnenhavens de kans gegrepen om zich te presenteren en te profileren in dit hoogwaardige magazine. Naast havens laten andere partijen en kennisinstituten zien dat er geïnvesteerd wordt in de havens als logistieke knooppunten, om daarmee economische groei, synergie en meer werkgelegenheid te creëren.

LINC: werken aan een naadloze geïntegreerde logistiek van zeehaventerminal tot achterlandterminal

Op pagina 33 van het magazine staat een artikel over LINC. “De containerbinnenvaart is van oudsher een zeer betrouwbare modaliteit, maar de kwaliteit van de containerbinnenvaart wordt voor een groot deel gemaakt (of gebroken) in de zeehavens: afhandelingsproblemen in de zeehavens beïnvloeden de betrouwbaarheid van de binnenvaartverbindingen – zonder dat de binnenvaart zelf hier veel invloed op kan uitoefenen. Doelstelling van LINC is daarom, dat “de lopende band” van de binnenvaart onafhankelijk van (verstoringen) in de zeehaven kan blijven functioneren. Om deze doelstelling te bereiken heeft LINC een werkprogramma gedefinieerd met een nadrukkelijke focus op de verbetering van de afhandeling in de zeehavens.”

Nederlandse Verenging van Binnenhavens

Op pagina’s 10 en 11 van Havenlocaties Nederland 2017 staat een interview met Eric Janse de Jonge, de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. “Als Nederland haar internationale positie als vooraanstaand distributieland wil behouden en verbeteren, is visie op en strategische samenwerking voor een sterk en gezond binnenhavennetwerk een eerste voorwaarde”, aldus Janse de Jonge.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om uw bedrijf of haven te presenteren in een volgende editie van ‘Havenlocaties Nederland’, dan kunt u contact opnemen over de mogelijkheden met Jager Media.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Freya Diepeveen.

Naar boven

Sprong over het IJ

In februari jongstleden heeft het College van B&W van Amsterdam een besluit genomen over de IJ-oeververbindingen. Er is gekozen voor een combinatie van maatregelen: intensiveren van de veerverbindingen, het realiseren van een brugverbinding ter hoogte van het Java-eiland en het onderzoeken van de mogelijkheid tot het bouwen van metrostation Sixhaven.

ORAM is door de gemeente Amsterdam om advies gevraagd met betrekking tot het Voorgenomen Voorkeursbesluit Sprong over het IJ. Het advies zal worden meegenomen in het Definitieve Voorkeursbesluit dat door het College zal worden vastgesteld. Vervolgens zal het Voorkeursbesluit voor de zomer van 2017 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dit advies van ORAM vindt u HIER.
 
De Minister van IenM heeft in een brief aan de gemeente Amsterdam laten weten, niet blij te zijn met het voorgenomen besluit voor de Javabrug, vanwege de implicaties voor de scheepvaart. Zij verzoekt het College van B&W van Amsterdam om alsnog een betere en completere afweging te maken. Mocht er na een betere afweging en overleg alsnog een brug in beeld blijven, dan zal zij daar hoge eisen aan stellen voor wat betreft de hoogte (toekomstvast voor vier lagen high cube containers), overig ontwerp en beheersmaatregelen.
 
Ook in het vervolgproces zal het CBRB het belang van de veiligheid en vlotheid van het scheepvaartverkeer (met name gelet op de eisen voor containervaart, riviercruisevaart, en bijzondere transporten) blijven benadrukken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maira van Helvoirt en /
of Robert Kasteel

Naar boven

Belangrijke data:

11 april : OTNB Nautiek
14 april : Goede Vrijdag (CBRB gesloten)
17 april : Tweede Paasdag (CBRB gesloten)
21 april : IAG Explosionsschutz
27 april : Koningsdag (CBRB gesloten)
9 mei :    Masterclass CDNI deel B / scheepsafvalstoffenbesluit droge lading
10 mei :  the Blue Road Dag
9 / 10 / 11 mei : Maritime Industry 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Els de Haan

Naar boven

Programma The Blue Road Dag - 10 mei 2017

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Els de Haan

Naar boven

Masterclass CDNI deel B / scheepsafvalstoffenbesluit droge lading


Dinsdag 9 mei aanstaande organiseren CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer samen met Rijkswaterstaat tijdens op de vakbeurs Maritime Industry een masterclass "behandeling restlading droge lading” volgens het CDNI deel B en specifiek het scheepsafvalstoffenbesluit. De sessie duurt van 10.00 uur tot 15.00 uur en is inclusief lunch. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
De masterclass wordt ondersteund door verladersorganisatie EVO, Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam.

Wilt u antwoord op vragen als:

 • Wat is de inhoud van het scheepsafvalstoffenbesluit?
 • Op wie is het besluit van toepassing?
 • Wat zijn uw plichten en verantwoordelijkheden
 • Behandeling van praktijksituaties
Meld u dan vandaag nog aan via deze link >>> www.bln.nl/aanmelden-masterclass/

Deelname is interessant voor
 • Bevrachters
 • Coöperaties
 • Ladingontvangers
 • Overslaginstallaties
 • Varende ondernemers
 • Vervoerders
 • Verladers
 • Handhavers

Kosten
De Masterclass is gratis toegankelijk voor leden van brancheorganisaties Koninklijke BLN-Schuttevaer en CBRB. Niet-leden worden ook van harte uitgenodigd om deel te nemen. Voor hen kost deelname € 50,- 
Schrijf u in voor deelname via deze link >>> aanmelden - masterclass

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Vogelaar

Naar boven

Onderzoek overgangsbepalingen passagiersschepen: conceptrapporten opgeleverd

De drie conceptrapporten voor de overgangsbepalingen voor passagiersschepen met een Rijnvaartcertificaat zijn onlangs opgeleverd. Het gaat om de volgende overgangsbepalingen:

 1. Art. 15.06 lid 6c: Vluchtwegen niet door keukens
  (specifiek voor hotelcruiseschepen van belang)
   
 2. Art. 15.07: Tweede voortstuwing
  (voor dagtocht- en hotelcruiseschepen van belang)
   
 3. Art. 15.08 lid 3: Eisen aan het alarmsysteem
  (specifiek voor dagtochtschepen van belang)

De conceptrapporten over de vluchtweg door de keuken en de alarminstallaties zijn gepresenteerd tijdens de ledenvergadering van 14 maart jongstleden. Vanuit enkele leden is daarnaast nog aanvullend commentaar gekomen, evenals vanuit de EBU. Het conceptrapport over de tweede voortstuwing is pas deze week (10 april) ontvangen en zal de komende tijd becommentarieerd worden.
 
Er vindt intensief overleg plaats met het ministerie van IenM en ILT over de conceptrapporten. Doel daarvan is enerzijds om de rapporten inhoudelijk te bespreken, maar vooral ook om het verdere proces richting Centrale Rijnvaartcommissie (CCR) te bespreken, zodat we de rapporten ongeschonden door de discussies bij de CCR kunnen loodsen en de kans zo groot mogelijk is dat we uiteindelijk het beoogde resultaat behalen.
 
In afstemming met de EBU, de IG Rivercruise, de Nederlandse en Duitse delegatie, en de voorzitter van de CESNI-PT-werkgroep, zal de verdere planning voor de oplevering en behandeling van de onderzoeken bepaald worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maira van Helvoirt en /
of Freya Diepeveen

Naar boven

Proef gratis inzamelpunt huisvuil, papier en glas voor binnenvaart officieel gestart in Amsterdam

Maandag 3 april is het Havenbedrijf Amsterdam officieel gestart met een proef van een half jaar met een gratis afvalinzamelpunt voor de binnenvaart. Het inzamelpunt bevindt zich op de Haparandadam in de Houthavens en is bestemd voor huisvuil, papier en glas. De plaatsing van deze nieuwe voorziening is in samenspraak met de Nederlandse binnenvaartvertegenwoordigers tot stand gekomen.
 
Na een half jaar wordt de proef geëvalueerd en mogelijke verlenging besproken. De huisvuilcontainer kan bediend worden met een SAB-kaart met nultarief (ook wel ecokaart genoemd) van Stichting Scheepsafvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart. De glas- en papiercontainer zijn toegankelijk zonder gebruik van deze kaart.

Ook drinkwaterpunten onder de loep

Naast het tijdelijke huisvuilinzamelpunt biedt de Haparandadam de binnenvaartindustrie vaste walstroomvoorzieningen, een autoafzetplaats en een watertappunt (sinds januari 2017 met gratis 6 m3 drinkwater per etmaal voor de binnenvaart). Havenbedrijf Amsterdam is ook gestart met de voorbereiding voor de verdere uitbreiding van drinkwatervoorzieningen voor de binnenvaart met een tweede drinkwaterpunt in het Oostelijk Havengebied.
 

Binnenvaart | Klant Centraal

Havenbedrijf Amsterdam staat voor een goede dienstverlening en het verhogen van gebruiksgemak voor de gebruikers van de haven. Met het programma ‘Binnenvaart | Klant Centraal’ werken zij aan serviceverbeterende activiteiten voor de binnenvaart. De drie aandachtsgebieden binnen het programma zijn: verbeterde voorzieningen tegen een juiste prijs, investeren in contact en communicatie en stroomlijnen van de opgave van het binnenhavengeld. Het verbeteren van de service gebeurt in samenspraak met binnenvaartvertegenwoordigers: ASV, CBRB, KBLNS, NVB en VT Group. Door de plaatsing van het afvalinzamelpunt op de Haparandadam verwacht Havenbedrijf Amsterdam dat de binnenvaartvoorzieningen in de Amsterdamse haven beter aansluiten bij de wensen van de sector.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Freya Diepeveen

Naar boven

Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
CBRBinfo@binnenvaart.nl | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © 2017, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
KBN · Vasteland 78 · Rotterdam, ZH 3011 BN · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp