Copy
View this email in your browser
Beste IB’ers, directeuren, medewerkers en relaties van SWV Driegang,

"Mijn klas is een mini-maatschappij waar ik kinderen wil laten stralen en groeien, elke dag weer." Dat zei Daisy Mertens op de inspiratiedag op 4 maart in kamer RMNL. Daisy is één van de beste leerkrachten van de wereld. En gelukkig werken veel van die andere goede leerkrachten op een school van SWV Driegang. Want in onze klassen gebeurt het, daar worden kinderen gezien en ontwikkelen ze zich. Dat maakt dat we trots zijn op en dankbaar voor het onderwijsaanbod bij ons in de regio! Met elkaar maken we het verschil in de ontwikkeling van kinderen. Met elkaar gaan we voor Passend Onderwijs voor alle leerlingen in onze regio. 

In deze nieuwsbrief praten we je bij over ontwikkelingen in SWV Driegang. Je vindt in deze nieuwsbrief meer over:

  • Ervaringen met Veilig Thuis
  • Samenwerking Auris en SWV Driegang
  • Een pilot met leskisten die niet wordt verlengd
  • Dat SWV Driegang op zoek is naar Passende Huisvesting
  • Hoe schoolverzuim geregistreerd moet worden 
  • De financiën van het samenwerkingsverband
Ervaringen met Veilig Thuis (Henric Bezemer)
In de achterliggende weken voerden we als samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in de regio (Driegang, PasVOrm en Berséba) gesprekken met de wethouders onderwijs en jeugd van de zes gemeenten in ‘ons’ gebied.

In elk gesprek kwam ook Veilig Thuis ter sprake. Reden om een korte vragenlijst uit te zetten onder de IB’ers en zorgcoördinatoren van de betrokken scholen. Er kwamen meer dan 75 reacties binnen. Dank ook voor jouw reactie!

In grote lijnen kan het volgende worden gesteld:
-Trajecten waarbij advies is gevraagd aan Veilig Thuis worden over het algemeen als positief ervaren.
-Trajecten waarbij meldingen worden gedaan (en waar de school ook zorgen met betrekking tot de veiligheid van leerlingen had), worden wisselend ervaren. 
Daarbij geeft ruim de helft van degenen die hebben gereageerd op de korte vragenlijst aan, dat ze contact hebben gehad met Veilig Thuis in 2019. 

Met de uitkomsten van deze vragenlijst gaan wij verder in gesprek met Veilig Thuis en de betreffende gemeenten. Dit om te delen waar ook jij tevreden over bent en om te delen waar het nog niet goed genoeg gaat. Gericht op de ontwikkeling van kinderen. 

 
Auris en SWV Driegang - (Henric Bezemer)
Half januari is er een uitgebreid overleg geweest tussen de directie van Auris en de coördinatoren van SWV Driegang. We hebben hier teruggeblikt op de samenwerking in de achterliggende jaren. Deze was constructief en goed, in het belang van leerlingen. Naast diverse informatiebijeenkomsten, werd er scholing (voor onderwijsassistenten) georganiseerd. 

We hebben in dit gesprek de balans opgemaakt van de samenwerking op dit moment. Juist omdat er in de regio ruis is ontstaan over de ondersteuning die er voor leerlingen met spraak-taalproblemen beschikbaar blijft. 

Er is een vervolgoverleg in maart 2020 gepland waarin we vooruit zullen kijken. Na dit moment zullen we je verder inhoudelijk informeren.
Als je voor ons ervaringen hebt, waarbij het goed dan wel niet goed is verlopen, deel die dan graag met h.bezemer@driegang.nl of Anneke Hendriks


 
Pilot leskisten van Marant krijgt geen vervolg (Ruud van Rijn)
In samenwerking met Marant hebben we een pilot uitgezet wat betreft het uitlenen van onderwijsmateriaal.
De eerste vijf scholen konden zich in de zomer van 2019 aanmelden om deel te nemen. 

Deze scholen hebben aangegeven welke materialen zij graag in de kisten wilden ontvangen.

Deze kisten zijn bezorgd in september en de inhoud daarvan mocht 6 weken lang op de school worden gebruikt. Vervolgens werden de kisten weer opgehaald en na inventarisatie kwamen er nieuwe kisten. Ook deze kisten bleven 6 weken lang op school om gebruikt te worden.

Na evaluatie van de 5 deelnemende scholen, blijkt dat er eensgezindheid bestaat omtrent deze pilot. Het materiaal sloot niet echt aan op de vraag en was verouderd. Ook het bedrag dat is genoemd om dit voort te zetten (250 euro voor 3 leskisten per schooljaar) werd gezien als een drempel.
Kortom we zullen deze samenwerking niet verder voortzetten.

 
SWV Driegang is op zoek naar passende huisvesting (Ruud van Rijn)
Het streven is om voor de zomervakantie een keus te maken betreffende de huisvesting. Na eventuele verbouwingen is het de bedoeling dat we in elk geval per 1-1-2021 samen werken in een nieuw onderkomen. De praktijk wijst uit dat het de harmonisering zal versnellen.

Op dit moment zijn we ons met name aan het oriënteren in Gorinchem vanwege de centrale ligging. We vergelijken daar op dit moment een drietal locaties.  De komende maanden verwachten we meer duidelijkheid te kunnen geven. 

Schoolverzuim registreren tegen thuiszitten - (Herbert Schaap)
Op 10 februari gaf DUO een 'webinar schoolverzuim' en sprak hier over het belang van digitaal melden en het samen optrekken met de leerplichtambtenaar van de school in de strijd tegen thuiszitten.
Wat moet een school eigenlijk melden in het verzuimregister? En op welke manier moet de school verzuim registreren en melden?
En als de school dit verzuim correct heeft verwerkt, wat gebeurt er dan eigenlijk met deze meldingen?
Het is voor schooldirecteuren of verzuimcoördinatoren die dit webinar nog niet hebben gevolgd de moeite van het kijken waard.
 
Vanuit SWV Driegang zetten we ons actief in om thuiszitten te voorkomen. Op een goede manier signaleren en registreren is een belangrijke eerste stap om thuiszitten te voorkomen. Een leerling zit immers niet van het ene op het andere moment thuis.
De periode van eerder verzuim kan een signaal zijn dat het niet goed gaat met deze leerling. De school zal de zorgplicht voor deze leerling dan oppakken en de gesprekken met de ouders en/of het kind opstarten. Wat is nodig om het verzuim terug te dringen? Kan de school hier iets in betekenen of moeten we kijken naar de sociale teams of zorgverleners?
Mogelijk is ook extra ondersteuning vanuit SWV Driegang nodig. Neem dan altijd contact met ons op en zorg dat deze leerling op het SOT geagendeerd staat. 
Het webinar is terug te kijken op:
https://channel.royalcast.com/duo/#!/duo/20200210_1

 
Financiën (Arlé Troost)

Meerjarenbegroting (MJB) 2020-2024
Er wordt binnen onze Driegang-organisatie, zoals bekend, gestreefd naar een verdergaande vorm van harmonisatie, afstemming en samenwerking. Ook in de MJB krijgt dit vorm: tot 2022 blijft de kamerstructuur daarin gehandhaafd en herkenbaar. Dit betekent concreet, dat de komende 2 jaar een deel van de begroting nog per kamer wordt ingevuld. Deze ontwikkeling sluit nauw aan bij het ondersteuningsplan 2018-2022 waarbij het beleid op SWV Driegang-niveau is vormgegeven en niet meer per kamer.

In de MJB is voor de jaren 2020 en 2021 begroot met de huidige 6 kostenplaatsen (bestuur, 3 kamers, SBO-SO en voorzieningen, Regio-Academie). In de jaren 2022-2024 is alleen een begroting op SWV Driegang-niveau opgenomen. Dit betekent, dat er dan geen kamerbegrotingen meer zijn. Binnen de begrotingen 2022-2024 blijft er wel ruimte voor kamerspecifiek handelen als en waar dat gewenst is.

Bij de start van de gezamenlijke begroting per 2022 zullen alle kamers in relatie tot de reserves en het meerjarenperspectief een vergelijkbare positie moeten hebben. De realisatie daarvan geeft de verschillende kamers verschillende opdrachten: de huidige reserves laten voor kamer RMNL een overschot zien, voor kamer AWW zelfs een fors overschot en voor kamer ECR een tekort. Ook het meerjarenperspectief is verschillend: kamer RMNL en AWW kennen een sluitende meerjarenbegroting t/m 2024, kamer ECR niet voor de jaren 2023 en 2024. De afspraak is, dat bij de start van de gemeenschappelijke begroting in 2022 elke kamer een reserve inbrengt van 8% (dit percentage is gebaseerd op de vigerende risico-analyse). Op dit moment wordt per kamer nog een verschillend percentage gehanteerd: RMNL 6%, ECR 8% en AWW 10%. Dit verschil is vooral gebaseerd op het gegeven dat naarmate de financiële omvang van een instelling groter is, het gemakkelijker is om risico's financieel te dragen en op het feit dat het personele risico als grootste risico een voorname rol speelt. Doordat er vanaf 2022 met één begroting wordt gewerkt, is er sprake van ruim voldoende financiële omvang en een relatieve verkleining van het personele risico.

Daarnaast moet het meerjarenperspectief per kamer ten minste op 0 uitkomen (dus per 01-01-2022 geen tekort op de begrotingen t/m 2026). Van elke kamer wordt verwacht, dat zij zich bewust is van deze opdracht en dat daarop wordt geanticipeerd.

De financiering van de ondersteuning per kamer is op dit moment verschillend. Dat moet inzichtelijk gemaakt worden. In het harmonisatieproces moeten inhoudelijke keuzes worden gemaakt (school-, expertise- en leerlingmodel), waarbij gekeken moet worden naar  rendement en efficiëntie. 

Resultaat 2019
Naar het zich laat aanzien sluit SWV Driegang het jaar 2019 af met een positief resultaat voor het geheel. Als je inzoomt op de resultaten per kostenplaats, dan zie je wat meer verschil: de kamers AWW en RMNL dragen bij aan het totaal met een positief resultaat en kamer ECR met een negatief resultaat. In de volgende nieuwsbrief verwachten we meer te kunnen zeggen en het definitieve resultaat over 2019 te kunnen melden.

Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief of de inhoud ervan? Laat het weten via info@driegang.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens SWV Driegang,
Arlé Troost, Ruud van Rijn, Herbert Schaap, Piet Vogel en Henric Bezemer
 
Copyright © 2020 - maart 2020 - Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Driegang

Ons mailadres is:
info@driegang.nl

Meer informatie vindt u op onze website:
www.driegang.nl