Copy
View this email in your browser
Beste betrokkene bij Driegang,

Het zijn lastige tijden voor ons onderwijs. Alweer een kleine twee maanden hebben we de kinderen nog niet fysiek mogen ontvangen op school. Ondanks deze moeilijke tijden spannen de scholen zich volop in om alle leerlingen op afstand te kunnen begeleiden.  Daarbij is wel de druk op de scholen toegenomen wat betreft het opvangen van kwetsbare kinderen. Deze groep heeft ook het meest te lijden onder deze lastige omstandigheden en achterstanden kunnen groter worden. 

Vanaf maandag 8 februari zullen de (meeste) basisscholen weer opengaan. Daarbij is op elke school nagedacht over de manier waarop dat veilig kan. Alweer moet er nagedacht worden over lastige vragen. En toch overheerst bij velen de blijdschap dat we de leerlingen weer mogen ontvangen. We hebben ervaren dat afstandsonderwijs veel mogelijkheden heeft, maar tóch veel minder dan fysiek onderwijs. Het contact van leerkrachten met hun leerlingen en de leerlingen onderling zijn zoveel fijner in het ‘echt’!

Dat maakt dat we weer met hernieuwde energie vooruit kijken. En graag praten we je in deze nieuwsbrief weer bij over de volgende zaken: 
 • Onze werkwijze nu de scholen weer open gaan vanaf 8 februari 2021.
 • Huisvesting.
 • Stand van zaken aangaande de Regio-Academie.
 • Stand van zaken aangaande de bouwstenen.
 • Stand van zaken aangaande het netwerk inclusief onderwijs.
 • Stand van zaken aangaande inzet reserves.
 • Vacature OPR (zetel: personeel van een school).
Scholen weer open vanaf 8 februari 2021 - Henric Bezemer
In lijn met de adviezen m.b.t. de heropening van scholen, hebben we onze werkwijze doorgenomen. In grote lijnen zal die vooralsnog (moeten) blijven zoals die nu is. We zetten onze werkwijze in de komende weken voor je op een rij.

Wat kun je in de komende periode van ons verwachten:
 • De onderwijsassistenten blijven werken, zoals nu ook de werkwijze is. 
 • Ambulant begeleiders en orthopedagogen werken in principe vanuit huis. Waar het essentieel is voor een gesprek, stemmen de IB’er en de betrokken AB’er/ ortho onderling af hoe op een veilige manier het gesprek op school gevoerd kan worden. Dit betreffen écht de uitzonderingen. 
 • De OPDC’s TOP/HB-groep en de BeO-groep blijven open (huidige werkwijze). 
 • De voorzieningen blijven dicht tot en met in ieder geval de voorjaarsvakantie (26 februari 2021). Dit geldt niet voor plaatsen waar we leerlingen van één school opvangen en voor de voorzieningen op het Land van Remus. Uiteraard geldt het voor de voorzieningen dat scholen en ouders besluiten of ze ook gebruikmaken van deze voorzieningen. 
 • De logopedisten zullen tot de voorjaarsvakantie geen screeningen uitvoeren. 
Natuurlijk zullen zowel op ons kantoor (waar het nog erg stil is) als op de scholen onze medewerkers zich houden aan de voorschriften m.b.t. handen wassen, afstand houden, testbeleid etc. 

In de voorjaarsvakantie verwachten we meer duidelijkheid te krijgen over het al dan niet aan moeten/kunnen passen van onze werkwijze.  

 
Verhuizing - Herbert Schaap
Op 28 december is Driegang officieel verhuisd en zal voortaan te vinden zijn aan de Dokter van Stratenweg 15 op de eerste verdieping te Gorinchem. Op deze locatie hebben de personeelsleden een fijne plek om vanuit te werken en is er een plek waar de Regio-Academie haar gasten kan ontvangen.
Ook is er een grote zaal tot onze beschikking, waar wij grotere bijeenkomsten kunnen organiseren. Deze ruimte is ook beschikbaar voor de bij ons aangesloten schoolbesturen.
Zodra het mogelijk is, bent u van harte welkom.
De Regio Academie - Elsemieke Leijh
Het aanbod voor de Regio-Academie wordt nu opgesteld door Elsemieke Leijh. Zoals aan uw school is gemaild kunt u aangeven welke scholingsbehoefte uw school als geheel of uw individuele leerkracht in het bijzonder heeft. Elsemieke zal haar best doen om zoveel mogelijk wensen op te nemen binnen het aanbod.
De bouwstenen - Henric Bezemer
Zoals vermeld in de Nieuwsbrief van november 2020 werken we aan ons nieuwe ondersteuningsplan. Uitgangspunt vormen daarbij de bouwstenen.
De werkgroepen zijn inmiddels samengesteld en er zijn afspraken gemaakt:
 • Op 17 februari en 8 april de werkgroep “Keuzemenu”.
 • Op 10 maart de werkgroep “Het komen tot één organisatie met herkenbare en betekenisvolle werkwijzen”.
 • Op 22 maart de werkgroep “Communicatie”.
 • Op 13 april de werkgroep “Meer inclusief”.
 • Op 23 juni de werkgroep “Preventieve ondersteuningsstructuur op iedere school”.
 • Op 8 juli de werkgroep “Dekkend netwerk”.

Verder is een bouwsteen samengesteld die heeft gekeken naar minder en effectieve, uniforme administratie. Zij zijn al een keer bij elkaar geweest en uitgangspunten zijn daarbij besproken:
We voorkomen bureaucratie en beperken dossiervorming.
We sluiten aan op de data die al beschikbaar zijn op schoolniveau voor de organisatie en uitvoer van de extra ondersteuning.
We komen tot een werkwijze die toekomstgericht is en aansluit bij lopende wet- en regelgeving.
Deze werkgroep verwacht in maart een eerste tussenproduct op te leveren en gaat dan graag met scholen onderzoeken of deze werkwijze aansluit op de wensen van de scholen.

Zo worden er grote stappen gezet richting de inhoud van het nieuwe ondersteuningsplan dat ingaat per 1-8-2022. Daarin bouwen we voort op de mooie dingen die we in de achterliggende jaren samen hebben gerealiseerd en bouwen we passend onderwijs verder met elkaar uit. 

De volgende stap naar méér inclusief onderwijs in onze regio - Piet Vogel

Op dinsdag 19 januari vond de eerste digitale bijeenkomst van Het leernetwerk Meer inclusief onderwijs plaats. Zo’n 30 scholen sloten aan. Deze bijeenkomst vormde de aftrap voor het leernetwerk/de leernetwerken. Na afloop hebben de deelnemers aangegeven waaraan ze behoefte hebben. We verwachten de komende weken dat verwerkt te hebben in een concreet aanbod dat we kunnen bieden om scholen te ondersteunen in de realisatie van nog meer inclusief onderwijs.

Relevant voor jou is deze werkdefinitie van meer inclusief onderwijs. Daarin zie je dat meer inclusief onderwijs alles te maken heeft met je welkom voelen, een effectief systeem op de school, vaardigheden, en voldoende expertise en ondersteuning. 

Stand van zaken aangaande reserves. - Henric Bezemer
Bestuurlijk zijn er voorafgaand aan het harmonisatieproces afspraken gemaakt omtrent de reserves. Afgesproken was dat elke kamer 8% reservere inbrengt naar de gezamenlijke begroting van 2022. Echter tijdens de evaluatie over Passend onderwijs, dat in november in de kamer is besproken, werden ook vragen gesteld omtrent de bovenmatige reserves die op de plank zouden liggen bij SWV’s. 
Inmiddels hebben we twee brieven mogen ontvangen van het ministerie met de strekking dat we aan moeten geven waar we bovenmatige reserves aan willen gaan besteden. Reden voor ons om een risico-inventarisatie te laten plaatsvinden.
Dit rapport is in de laatste maanden van 2020 opgesteld en vastgesteld in de bestuursvergadering van januari. De eerdergenoemde 8% bleek te ruim te zijn. Dat heeft ertoe geleid dat er een bestedingsplan is opgesteld. De strekking van dit bestedingsplan is besproken in het bestuur van SWV Driegang, de Ondersteuningsplanraad en de Commissie van Toezicht.

Minister Arie Slob heeft een (verplicht) format toegezegd waarin samenwerkingsverbanden hun bestedingsplan moeten presenteren. Helaas zijn we nog in afwachting van dit format. We zullen kort daarna het bestedingsplan delen met de IB’ers en directeuren. Het zal ook onderdeel worden van het jaarverslag 2020. 

De kern van het plan is dat de reserves van SWV Driegang beleidsrijk ingezet worden. Dit betekent dat we de reserves op die manier inzetten, dat het goed voor kinderen is en bijdraagt aan het doel dat we als samenwerkingsverband hebben. Dit krijgt concreet vorm in de volgende dingen:
Harmonisatie van de arrangementsbedragen. Concreet betekent dit dat de bedragen per uur ondersteuning in kamer AWW verhoogd zullen worden naar het bedrag dat ook in de andere kamers gangbaar is.
We de facturatie van de onderzoeksmiddelen in kamer ECR afbouwen. Hierdoor blijft er meer geld op schoolniveau beschikbaar om te besteden aan passend onderwijs.
We pilots starten/uitbouwen in Leerdam om daar het dekkend netwerk te versterken.
We pilots op scholen m.b.t. méér inclusief onderwijs mogelijk gaan maken middels een ‘impulsgeldensubsidie’. Hiermee krijgen scholen die hiervan gebruik gaan maken bijv. de ruimte om scholingen/studiebijeenkomsten te organiseren of om leerkrachten vrij te roosteren voor een bezoek aan een andere school. 

We verwachten dat het lukt om in februari 2021 meer duidelijkheid te geven over het bestedingsplan. Dit zullen we doen via de vergaderingen waar we elkaar ontmoeten en middels een bericht op de website.  

Vacature in de OPR (zetel: personeel van een school) - Marianne van der Spoel
In de achterliggende periode was de ondersteuningsplanraad van SWV Driegang compleet. Fijn, want deze groep betrokken leden heeft een belangrijke rol in SWV Driegang. De OPR bestaat voor de helft uit ouders van leerlingen op één van de scholen van SWV Driegang. De andere helft bestaat uit personeelsleden van één van de scholen van het samenwerkingsverband.

De OPR denkt, praat en besluit mee over datgene wat er gebeurt in SWV Driegang. Natuurlijk is het ondersteuningsplan hierbij een belangrijk document. (dat is hét document waarin beschreven staat hoe een SWV werkt.) Maar daarnaast passeren op de ca. 5 vergaderingen per jaar veel relevante gespreksonderwerpen over passend onderwijs. 

Ben jij die leerkracht/ IB’er die meer wil weten over de OPR van SWV Driegang, dan wel je kandidaat wil stellen? Neem dan uiterlijk 1 maart 2021 contact op met de voorzitter van de OPR: Marianne van der Spoel of Henric Bezemer.

(Voor deze vacature is élk personeelslid van een school welkom.)  

 

 

Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief of de inhoud ervan? Laat het weten via info@driegang.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens SWV Driegang,
Ruud van Rijn, Herbert Schaap en Henric Bezemer
 
Copyright © 2021 - februari 2021 - Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Driegang

Ons mailadres is:
info@driegang.nl

Meer informatie vindt u op onze website:
www.driegang.nl