Copy
Roos in de ene hand, de andere hand uitgestoken naar Drenthe: de PvdA-Statenfractie is volop aan de slag. 
Lees deze e-mail in je browser

Beste lezer,
 
Het politieke seizoen is een behoorlijk eind op streek. In en om het Drents Parlement is weer het nodige gebeurd en gezegd.

In deze uitgave de volgende onderwerpen:
 
- Begroting 2017: provincie blijft volop investeren
- Uitvoering Collegeakkoord: provincie is op stoom
- Gas- en zoutwinning: worden de risico’s aangekaart bij het Rijk?
- Zwemmen in de Drentsche Aa?
- Vrouwen in de politiek: een actueel thema!
- Drenthe fietsprovincie: hoe wordt het MKB betrokken?
- Toekomst luchthaven GAE: voorkeur voor ‘investeren’, maar niet zonder meer
- PvdA-motie binnenstadsfonds levert 13 miljoen op
- In memoriam Ab Haak
- Ouderen in gesprek over ‘veranderingen’
- Reactie op uitslag verkiezingen VS

 


[beeld: provincie Drenthe]

Begroting 2017: provincie blijft volop investeren

De PvdA-Statenfractie is tevreden over de Begroting 2017, de eerste die door onze gedeputeerde Cees Bijl naar het Drents Parlement is gebracht. De uitkomsten van de Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota zijn prima vertaald, vindt onze fractie. Ronald Koch: ‘De uitvoering van de plannen moet ertoe bijdragen dat ook in Drenthe iedereen merkt dat het beter gaat met Nederland.’

 

[foto: in.drenthe.nl]

Drenthe fietsprovincie: hoe wordt het MKB betrokken?

De PvdA-Statenfractie heeft vragen gesteld over het feit dat Drentse fietsenzaken nauwelijks betrokken worden in de plannen van de provincie om van Drenthe dé fietsprovincie van Nederland te maken. Tijdens de diverse bezoeken aan MKB-bedrijven tijdens de succesvolle Drentse MKB-tour van PvdA Drenthe op 28 oktober werd duidelijk dat in deze sector volop ideeën aanwezig zijn die bij kunnen dragen aan deze plannen, maar dat van samenwerking tot op heden nauwelijks sprake was.

 

In memoriam Ab Haak

Oud-PvdA Statenlid Ab Haak is op 73-jarige leeftijd overleden. Gewestelijk bestuurslid Albert Huizing schreef dit 'In memoriam'.
 

Vrouwen in de politiek: een actueel thema!

In het politieke bedrijf voeren mannen nog steeds de boventoon. Waarom eigenlijk? PvdA Drenthe wil de aankomende jaren de positie van vrouwen in de politiek versterken. Daarom hebben onze statenleden Roelie Goettsch en Maaike Bakker samen met Marianne van der Tol en Riek Siertsema (D66) het initiatief genomen voor een breed gedragen initiatiefvoorstel rondom de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht in Nederland.
 
 
[foto: GAE]

Toekomst luchthaven GAE: voorkeur voor ‘investeren’, maar niet zonder meer

In de Commissie FCBE van Provinciale Staten is woensdag 26 oktober opiniërend gesproken over de toekomst van Groningen Airport Eelde. De partijen konden aangeven wat zij vinden van de rapporten die hierover zijn opgesteld. Onze Statenfractie staat welwillend tegenover het scenario ‘investeren’, zo gaf ons Statenlid Ronald Koch aan. De fractie heeft echter wel vier belangrijke aandachtspunten. De reactie van het College van GS hierop vormt belangrijke input voor een definitieve afweging.
Uitvoering Collegeakkoord: provincie is op stoom

Bij de Commissie FCBE van woensdag 26 oktober j.l. werd onder meer de Tweede Bestuursrapportage 2016 besproken. Dit document geeft aan hoe het staat met de uitvoering van het Collegeakkoord. Statenlid Ronald Koch gaf er namens onze fractie zijn visie op. Zijn conclusie: de uitvoering loopt voorspoedig.
 
[beeld: Pixabay]

Gas- en zoutwinning: worden de risico’s aangekaart bij het Rijk?


Bij de vergadering van Provinciale Staten op 9 november heeft PvdA-Statenlid Peter Zwiers vragen gesteld over de winning van gas en zout in Drenthe. Er worden de laatste tijd nieuwe projecten gestart, die leiden tot veel zorg in de omgeving. Hoe gaat het College van GS daarmee om; worden de risico’s goed onder de aandacht gebracht bij het Rijk?

 
PvdA-motie binnenstadsfonds levert 13 miljoen op

Bij de Algemene Beschouwingen net voor de zomer heeft de PvdA gepleit voor een provinciaal binnenstadsfonds. Daarmee kunnen gemeenten geholpen worden die hun binnensteden willen verbeteren en bijvoorbeeld wonen en cultuur willen toevoegen. Het College van GS gaat hier 13 miljoen aan bijdragen. Een goede zaak, vindt de Statenfractie.

 

Ouderen in gesprek over ‘veranderingen’

Op 3 oktober waren oudere leden van de PvdA in Drenthe bij elkaar om te luisteren naar en in gesprek te gaan met Hans Konst, Cees Bijl en Margreeth de Boer. De rode draad was ‘veranderingen’. Lees hier een impressie van de bijeenkomst.
 
Reactie op uitslag verkiezingen VS

Bij het begin van de vergadering van Provinciale Staten op 9 november stonden veel sprekers stil bij de verkiezingswinst van Donald Trump. Onze fractievoorzitter Roelie Goettsch gaf een persoonlijke reactie en werd daarna geïnterviewd door DvhN-redacteur Arnoud Bodde. Waar de PVV de verdeeldheid in de samenleving benadrukt pleit de PvdA voor verbinding en solidariteit. Lees hier het artikel

Zwemmen in de Drentsche Aa?

Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) laat de kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater te wensen over. Via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wordt geprobeerd dit te verbeteren; Drenthe ontvangt hieruit 8 miljoen euro. Maar hoe staat het nu met de kwaliteit van het oppervlaktewater in Drenthe en hoe gaat de provincie in haar eigen beleid hieraan werken? Samen met de statenfracties van D66, GroenLinks en SP heeft de PvdA hierover vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe.
 
Volg ons ook op Twitter en Facebook en check de website voor het laatste nieuws!
De redactie van deze editie bestaat uit:
Rudolf Bosch, Ronald Koch, Roelie Goettsch, Anneke Lubbers en Kees de Graaf.
Copyright © 2016 PvdA Drenthe, All rights reserved.